Praxisundersökning samt fortsatt arbete med rekommendation om redovisning av pensionsmedel

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har för avsikt att göra en praxisundersökning avseende 2013 års bokslut. Senaste praxisundersökningen, som avsåg 2008 års bokslut, baserades på en mycket omfattande enkät. I syfte att hålla ner antalet frågor, och därmed minska arbetsbördan för er respondenter, har vi beslutat att i största möjliga mån samla in data genom en dokumentstudie där vi går igenom samtliga årsredovisningar.

Data kommer följaktligen att samlas in dels genom en enkätundersökning, dels genom en dokumentstudie. Ola Eriksson på KEF har fått RKR:s uppdrag att administrera och genomföra enkätundersökningen. Dokumentstudien kommer att göras av RKR:s kansli med hjälp av projektanställd personal. För dokumentstudien har vi skapat en särskild e-mailadress: rkrpraxisundersokning2013@gmail.com

Vi vore mycket tacksamma om ni så fort det är möjligt kan skicka in följande dokument till ovan nämnda e-mailadress:

1. Årsredovisning för 2013 i PDF format

2. Sakkunniga revisorers granskningsrapport i PDF (alternativt word) format

Enkäten kommer att skickas ut i slutet av april.

För att undersökningen ska bli tillförlitlig och att vi ska kunna dra giltiga slutsatser, är det viktigt att så många om möjligt av landets kommuner och landsting besvarar enkäten och skickar in ovan nämnda dokument.

Vår ambition är att samtliga kommuner och landsting ska vara med i praxisstudien och ser med spänning fram emot att få ta del av era svar samt läsa era årsredovisningar. Resultatet av undersökningen kommer i vanlig ordning att kommuniceras via RKR:s hemsida samt i samband med olika seminarier och informationsträffar, exempelvis vid seminariet Aktuella redovisningsfrågor på Kommek samt under Bokslutsdagarna.

Styrelsen har gett expertgruppen i uppdrag att utarbeta ett alternativt förslag till rekommendation, där förvaltningstillgångar inte aktiveras i balansräkningen, men där förpliktelsen och förvaltningstillgångar i stället redovisas brutto i notapparaten. Expertgruppen ska i samband med arbetet även undersöka huruvida förtydliganden och kompletteringar även bör göras i tidigare rekommendationer.