Praxisundersökning samt fortsatt arbete med rekommendation om redovisning av pensionsmedel

Rådet för kommunal redovisning (RKR) har för avsikt att göra en praxisundersökning avseende 2013 års bokslut. Senaste praxisundersökningen, som avsåg 2008 års bokslut, baserades på en mycket omfattande enkät. I syfte att hålla ner antalet frågor, och därmed minska arbetsbördan för er respondenter, har vi beslutat att i största möjliga mån samla in data genom en dokumentstudie där vi går igenom samtliga årsredovisningar.

Data kommer följaktligen att samlas in dels genom en enkätundersökning, dels genom en dokumentstudie. Ola Eriksson på KEF har fått RKR:s uppdrag att administrera och genomföra enkätundersökningen. Dokumentstudien kommer att göras av RKR:s kansli med hjälp av projektanställd personal. För dokumentstudien har vi skapat en särskild e-mailadress: rkrpraxisundersokning2013@gmail.com

Vi vore mycket tacksamma om ni så fort det är möjligt kan skicka in följande dokument till ovan nämnda e-mailadress:

1. Årsredovisning för 2013 i PDF format

2. Sakkunniga revisorers granskningsrapport i PDF (alternativt word) format

Enkäten kommer att skickas ut i slutet av april.

För att undersökningen ska bli tillförlitlig och att vi ska kunna dra giltiga slutsatser, är det viktigt att så många om möjligt av landets kommuner och landsting besvarar enkäten och skickar in ovan nämnda dokument.

Vår ambition är att samtliga kommuner och landsting ska vara med i praxisstudien och ser med spänning fram emot att få ta del av era svar samt läsa era årsredovisningar. Resultatet av undersökningen kommer i vanlig ordning att kommuniceras via RKR:s hemsida samt i samband med olika seminarier och informationsträffar, exempelvis vid seminariet Aktuella redovisningsfrågor på Kommek samt under Bokslutsdagarna.

Styrelsen har gett expertgruppen i uppdrag att utarbeta ett alternativt förslag till rekommendation, där förvaltningstillgångar inte aktiveras i balansräkningen, men där förpliktelsen och förvaltningstillgångar i stället redovisas brutto i notapparaten. Expertgruppen ska i samband med arbetet även undersöka huruvida förtydliganden och kompletteringar även bör göras i tidigare rekommendationer.

Reviderad rekommendation samt preliminärt yttrande

Vid styrelsemötet den 12 december beslutade styrelsen att ersätta RKR 11.3 Materiella anläggningstillgångar med en reviderad version RKR 11.4. Revideringen innebär ett förtydligande av hur materiella anläggningstillgångar, som innehåller betydande komponenter av väsentligt värde men med olika nyttjandeperiod, ska hanteras i redovisningen. Den reviderade rekommendationen finns att ladda ned under fliken Rekommendationer.

I syfte att stödja en praxisutveckling i enlighet med rekommendationen, beslutade styrelsen också att ge ut ett preliminärt yttrande om övergång till komponentavskrivning. Det preliminära yttrandet innehåller, förutom bakgrund och principiella utgångspunkter, resonemang om praktiska överväganden samt exemplifieringar. I syfte att göra yttrandet ännu bättre och tydligare, önskar styrelsen dra nytta av den erfarenhet och kunskap som finns inom sektorn. Styrelsen beslöt därför att yttrandet ska remissbehandlas och synpunkter avseende praktiska överväganden och exempel mottages därför tacksamt fram t.o.m. den 31 mars 2014. Det preliminära yttrandet finns publicerat under fliken Utkast.

Den nya upplaga av idéskriften Utformning av tilläggsupplysningar – vägledning och exempel, finns nu tillgänglig både för nedladdning i form av pdf-fil och beställning i tryckt form.

Vid styrelsemötet den 10 september beslutade styrelsen om ett utkast till ny rekommendation om Kostnadsredovisning av pensionsförmåner som intjänats före år 1998 samt redovisning och värdering av vissa externat förvaltade pensionsmedel. Synpunkter och förslag på utkastet kan mailas till rkr@rkr.se fram t.o.m. den 31 december 2013. Utkastet samt tillhörande kommentarer finns publicerat under fliken Utkast.

Vidare beslutade styrelsen att ersätta RKR 13.1 Redovisning av hyres-/leasingavtal med en reviderad version RKR 13.2. Revideringen innebär ett förtydligande av hur avtal med en löptid om högst tre år ska hanteras. Den reviderade rekommendationen finns att ladda ned under fliken Rekommendationer.