Reviderad rekommendation samt preliminärt yttrande

Vid styrelsemötet den 12 december beslutade styrelsen att ersätta RKR 11.3 Materiella anläggningstillgångar med en reviderad version RKR 11.4. Revideringen innebär ett förtydligande av hur materiella anläggningstillgångar, som innehåller betydande komponenter av väsentligt värde men med olika nyttjandeperiod, ska hanteras i redovisningen. Den reviderade rekommendationen finns att ladda ned under fliken Rekommendationer.

I syfte att stödja en praxisutveckling i enlighet med rekommendationen, beslutade styrelsen också att ge ut ett preliminärt yttrande om övergång till komponentavskrivning. Det preliminära yttrandet innehåller, förutom bakgrund och principiella utgångspunkter, resonemang om praktiska överväganden samt exemplifieringar. I syfte att göra yttrandet ännu bättre och tydligare, önskar styrelsen dra nytta av den erfarenhet och kunskap som finns inom sektorn. Styrelsen beslöt därför att yttrandet ska remissbehandlas och synpunkter avseende praktiska överväganden och exempel mottages därför tacksamt fram t.o.m. den 31 mars 2014. Det preliminära yttrandet finns publicerat under fliken Utkast.

Den nya upplaga av idéskriften Utformning av tilläggsupplysningar – vägledning och exempel, finns nu tillgänglig både för nedladdning i form av pdf-fil och beställning i tryckt form.

Vid styrelsemötet den 10 september beslutade styrelsen om ett utkast till ny rekommendation om Kostnadsredovisning av pensionsförmåner som intjänats före år 1998 samt redovisning och värdering av vissa externat förvaltade pensionsmedel. Synpunkter och förslag på utkastet kan mailas till rkr@rkr.se fram t.o.m. den 31 december 2013. Utkastet samt tillhörande kommentarer finns publicerat under fliken Utkast.

Vidare beslutade styrelsen att ersätta RKR 13.1 Redovisning av hyres-/leasingavtal med en reviderad version RKR 13.2. Revideringen innebär ett förtydligande av hur avtal med en löptid om högst tre år ska hanteras. Den reviderade rekommendationen finns att ladda ned under fliken Rekommendationer.