Övrigt

Under denna rubrik hittar du övriga ärenden som behandlats av RKR samt diverse annan information.

Om du inte har Acrobat Reader, kan du hämta den senaste versionen av Acrobat Reader från Adobes hemsida.

52 KB Aktualitetsdagen, presentation av ramverksarbetet 371 KB Aktualitetsdagen,Bokföringsnämnden, presentation K-projektet 634 KB Bilder från intäktsseminarium 190924 18 KB Brev till regeringen om redovisningsapekter på bidrag till statlig infrastruktur 104 KB Checklista vid framtagandet av förvaltningsberättelsen 243 KB Enkätundersökning av 2006 års bokslut och årsredovisning i kommuner och landsting 73 KB Hemställan om lagändring 126 KB Inbjudan-RKR-seminarium-190916-24 60 KB Klassificering av statsbidrag 266 KB Kommentar till 2013 års praxisundersökning 97 KB Kommunal redovisning - Vilket ansvar har politikerna? 56 KB Nedskrivningar - diskussionsunderlag 443 KB Praxisundersökning 2003 års bokslut 700 KB Praxisundersökning 2007, PowerPointpresentation 203 KB Praxisundersökning 2008 års bokslut 140 KB Praxisundersökning 2013 Värdering och klassificering 2 MB Rapport RKR uppfoljn komp avskr slutversion 133 KB Redovisning av leasingavtal i kommuner och landsting - en praktisk handledning 28 KB Redovisning för kommunalförbund 15 KB Remissvar SOU 2009:21 Redovisning av kommunal medfinansiering 107 KB Reply EUROSTAT consultation paper 145 KB Sammanställning av remissyttranden Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder 306 KB Sammanställning remissyttranden 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser 157 KB Sammanställning remissyttranden 19 Nedskrivningar 150 KB Sociala investeringar - Artikel i Kommunal ekonomi nr 6, 2012 235 KB Stadgar_RKR 151 KB Statsbidrag_intäktsredovisning 33 KB Svar på fråga angående de redovisningsmässiga konsekvenserna av de t nya pensionsavtalet KAP-KL 108 KB Svar på frågor om ändrat PBB mm 113 KB Utgångspunkter för offentlig sektors redovisning - introduktion till en ramverksdiskussion 99 KB Verksamhetsplan 2011 232 KB Vilket ansvarharpolitikerna 2018 42 KB Yttrande angående redovisning av konjunkturstöd 47 KB Yttrande angående värdering av pensionsförpliktelser 19 KB Yttrande med anledning av att AFA Försäkring betalar tillbaka premier från 2007 och 2008 117 KB Yttrande med anledning av den återbäringsmodell som Kommuninvest infört fr. o . m. 2012 55 KB Yttrande med anledning av förändring av diskonteringsräntan i RIPS 07