Om RKR

Rådet för kommunal redovisning har som huvuduppgift att främja och utveckla god redovisningssed i kommuner, regioner och kommunalförbund i enlighet med lagen om kommunal bokföring – och redovisning.

RKR skall inom ramen för huvuduppgiften

  • göra uttolkningar av god redovisningssed
  • utarbeta rekommendationer
  • sprida innehållet i sina rekommendationer och uttolkningar
  • följa upp den egna verksamhetens genomslag på kommuners och landstings externa redovisning
  • följa utvecklingsarbetet på redovisningsområdet i Sverige och internationellt.

Årsredovisningen skall upprättas i enlighet med iakttagande av god redovisningssed.

RKR avgör i rekommendationer och information vad som utgör god redovisningssed. Det är alltid god redovisningssed att följa uttryckliga lagregler.

Kommuner, regioner och kommunalförbund skall förutom lagens bestämmelser ta hänsyn till allmänt accepterade normer för kommunal bokföring och redovisning. Skälen till avvikelse från RKR:s rekommendationer skall redovisas i not.