Informationer

Här finns publicerade Informationer från RKR. Dessa kommer efterhand att omarbetas så att de antingen inarbetas i rekommendationer eller publiceras i annan form under beteckningen “Vägledning”.

Om du inte har Acrobat Reader, kan du hämta den senaste versionen av Acrobat Reader från Adobes hemsida.