Ny information om hantering av konverteringseffekter i den sammanställda redovisningen för 2014

Rådet för kommunal redovisnings styrelse har, med anledning de effekter som införande av komponentavskrivning och konvertering till K3 har i de kommunala bolagens redovisning, beslutat om att ge ut en information som säger att: de effekter av övergång till komponentavskrivning som uppkommer i bolagens konverterade ingångsbalanser och resultaträkningar för 2013, i sin helhet ska redovisas mot eget kapital i den sammanställda redovisningen för 2014.

Informationen finns nu att ladda ned: https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/Information-om-konverteringseffekter.pdf

 

Ny rekommendation och ny information

RKR har nu publicerat en ny rekommendation RKR 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc. En tillhörande vägledning med klickbar innehållsförteckning kan laddas ned separat under rubriken Övrigt. Vidare har en ny information, Redovisning av statsbidrag publicerats.

 

Vad gäller uppdateringen av RKR 7.1 och RKR 17 har styrelsen beslutat att avvakta förslag från utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning (KomRed). Kommittédirektivet kan läsas på hemsidan: http://www.regeringen.se/sb/d/18212/a/245901