Ny rekommendation och ny information

RKR har nu publicerat en ny rekommendation RKR 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc. En tillhörande vägledning med klickbar innehållsförteckning kan laddas ned separat under rubriken Övrigt. Vidare har en ny information, Redovisning av statsbidrag publicerats.

 

Vad gäller uppdateringen av RKR 7.1 och RKR 17 har styrelsen beslutat att avvakta förslag från utredningen En ändamålsenlig kommunal redovisning (KomRed). Kommittédirektivet kan läsas på hemsidan: http://www.regeringen.se/sb/d/18212/a/245901