Uppdaterad rekommendation och nytt yttrande

Vid styrelsemötet i mars, beslutade styrelsen om uppdatering av rekommendation RKR R17 Delårsrapport samt om ett yttrande angående Ersättning från Naturvårdsverket angående kommunernas ansvar för förpackningsinsamling.

Den uppdaterade rekommendationen finns att ladda ned på:

RKR-R17-Delasrapport_mars-2024.pdf

Yttrandet finns att ladda ned på:

Yttrande_Ersattning-for-forpackningsinsamling.pdf (rkr.se)

Ändrade restriktioner för statsbidrag från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har gjort en ny tolkning av Regeringens beslut 2021-05-27, S2021/04601 (delvis) och Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU46, vilket har meddelats berörda kommuner via ett brev daterat 2023-11-07. Den nya tolkningen innebär ändrade restriktioner avseende följande statsbidrag:

  • Minskad andel timanställda inom vård och omsorg om äldre. Detta bidrag ska successivt intäktsredovisas med en jämn fördelning från och med juli 2023 till och med december 2024.
  • Utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden. Det garanterade grundbeloppet ska intäktsredovisas med en jämn fördelning från och med januari 2023 till och med december 2024. Skillnaden mellan grundbeloppet och totalt tilldelade medel enligt Socialstyrelsens beslut intäktsredovisas från och med det att Socialstyrelsen meddelat beloppet (juni 2023) till och med december 2024.

Båda bidragen klassificeras som generella i den externa redovisningen.

Uppdaterad notskrift

RKR har nu publicerat en uppdaterad version av exempelskriften Noter – exempel och kommentarer. Skriften finns att ladda ned på:

Noter-2023-exempel-och-kommentarer.pdf (rkr.se)

Praxisundersökning

Praxisundersökning om hur kommunerna lever upp 9 kap. 9 § i LKBR avseende upplysningar om bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod:

Praxisundersökning-bedömd-nyttjandeperiod-.pdf (rkr.se)

Under 2023 publicerade rekommendationer, informationer och ideskrifter:

RKR-R2-Intakter_okt-23.pdf

RKR-R4-Materiella-anlaggningstillgangar.pdf

RKR-R5-Leasing_maj-2023.pdf

RKR-R14-Drift-och-investeringsredovisning_okt-23.pdf

RKR-R16-Sammanstallda-rakenskaper_december-2023.pdf

RKR-R20-Redovisning-av-kommunala-pensionsstiftelser.pdf

Resultatandel-i-HB-och-KB.pdf (rkr.se)

Sammanställda-räkenskaper-2-uppl_2023.pdf (rkr.se)

Redovisning-av-leasing-och-hyresavtal-2-uppl_2023.pdf (rkr.se)