Uppdaterade rekommendationer

 Klassificering av statsbidrag

Rådet för kommunal redovisning (RKR) får in en rad frågor vad gäller klassificering av statsbidrag. Vi har försökt att samla svaren på de frågor vi får in i ett dokument vilket nu går att ladda ned här:

Klassificering-av-statsbidrag.pdf (rkr.se)

Uppdaterade rekommendationer

Vid styrelsemötet den 7 december beslutade styrelsen om att uppdatera RKR R14 Drift- och investeringsredoisning samt RKR R17 Delårsrapport. Dessutom gjordes förtydliganden av redaktionell karaktär i RKR R5 Leasing.

De uppdaterade och justerade rekommendationerna finns att ladda ned på:

RKR-R14-Drift-och-investeringsredovisning_-dec-2021.pdf

RKR-R17-Delarsrapport-_-dec-2121.pdf

RKR-R5-Leasing.pdf

Uppdaterad skrift om noter samt ny praxisundersökning

Vid styrelsemötet den 1 oktober beslutade styrelsen om att publicera en uppdaterad version av skriften Noter – exempel och kommentarer. Uppmärksamma läsare har påpekat borgensåtaganden bör redovisas i not 29 Övriga ansvarsförbindelser. Detta är helt korrekt, och en korrigering av noterna 27 och 29 har därför gjorts i skriften. En uppdaterad version av skriften går att ladda ned på:

Noter_ideskrift_-220121-reviderad.pdf (rkr.se)

Under året har RKR låtit genomföra en praxisstudie avseende svenska kommuners delårsrapportering. Studien presenteras i rapporten Delårsrapporten – en kartläggning av praxis under perioden 2018–2020. Hela rapporten går att ladda ned på:

Praxisundersökning-delårsrapport.pdf (rkr.se)