Förändringar av prognosparametrarna PBB och IBB samt intäkstredovisning av statsbidrag

Intäktsredovisning av statsbidrag

Under våren 2021 beslutade riksdagen om statsbidrag avsedda för att på olika sätt stärka äldreomsorgen. Eftersom vi fått in många frågor om hur dessa bidrag ska redovisas, har vi valt att ta fram ett PM med vägledning om hur bidragen bör redovisas utifrån den normering som finns i RKR R2 Intäkter.

Detta PM går att ladda ned på följande länk:

Statsbidrag_intaktsredovisning.pdf (rkr.se)

Frågor och svar angående när förändringar av prognosparametrarna PBB och IBB ska beaktas i redovisningen

Bifogat finns en sammanställning av frågor och svar med anledning av förändringar av progonsparametrarna PBB och IBB:

Svar-pa-fragor-om-andrat-PBB-mm.pdf (rkr.se)

Klassificering av statsbidrag

Rådet för kommunal redovisning (RKR) får in en rad frågor vad gäller klassificering av statsbidrag. Vi har försökt att samla svaren på de frågor vi får in i ett dokument vilket nu går att ladda ned här:

Klassificering-av-statsbidrag.pdf (rkr.se)

Uppdaterade rekommendationer

Vid styrelsemötet den 7 december beslutade styrelsen om att uppdatera RKR R14 Drift- och investeringsredoisning samt RKR R17 Delårsrapport. Dessutom gjordes förtydliganden av redaktionell karaktär i RKR R5 Leasing.

De uppdaterade och justerade rekommendationerna finns att ladda ned på:

RKR-R14-Drift-och-investeringsredovisning_-dec-2021.pdf

RKR-R17-Delarsrapport-_-dec-2121.pdf

RKR-R5-Leasing.pdf

Uppdaterad skrift om noter samt ny praxisundersökning

Vid styrelsemötet den 1 oktober beslutade styrelsen om att publicera en uppdaterad version av skriften Noter – exempel och kommentarer. Uppmärksamma läsare har påpekat borgensåtaganden bör redovisas i not 29 Övriga ansvarsförbindelser. Detta är helt korrekt, och en korrigering av noterna 27 och 29 har därför gjorts i skriften. En uppdaterad version av skriften går att ladda ned på:

Noter_ideskrift_-220121-reviderad.pdf (rkr.se)

Under året har RKR låtit genomföra en praxisstudie avseende svenska kommuners delårsrapportering. Studien presenteras i rapporten Delårsrapporten – en kartläggning av praxis under perioden 2018–2020. Hela rapporten går att ladda ned på:

Praxisundersökning-delårsrapport.pdf (rkr.se)