Ny upplaga av idéskriften Redovisning av leasing- och hyresavtal

RKR har låtit utarbeta en ny upplaga av idéskriften om Redovisning av leasing- och hyresavtal. Den nya upplagan finns nu att ladda ner:

Redovisning-av-leasing-och-hyresavtal-2-uppl_2023.pdf (rkr.se)

Ändrade restriktioner för statsbidrag från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har gjort en ny tolkning av Regeringens beslut 2021-05-27, S2021/04601 (delvis) och Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU46, vilket har meddelats berörda kommuner via ett brev daterat 2023-11-07. Den nya tolkningen innebär ändrade restriktioner avseende följande statsbidrag:

  • Minskad andel timanställda inom vård och omsorg om äldre. Detta bidrag ska successivt intäktsredovisas med en jämn fördelning från och med juli 2023 till och med december 2024.
  • Utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden. Det garanterade grundbeloppet ska intäktsredovisas med en jämn fördelning från och med januari 2023 till och med december 2024. Skillnaden mellan grundbeloppet och totalt tilldelade medel enligt Socialstyrelsens beslut intäktsredovisas från och med det att Socialstyrelsen meddelat beloppet (juni 2023) till och med december 2024.

Båda bidragen klassificeras som generella i den externa redovisningen.

Uppdaterad notskrift

RKR har nu publicerat en uppdaterad version av exempelskriften Noter – exempel och kommentarer. Skriften finns att ladda ned på:

Noter-2023-exempel-och-kommentarer.pdf (rkr.se)

Ny och uppdaterad normering samt praxisundersökning

Vid styrelsemötet den 12 oktober fattade styrelsen beslut om uppdatering av två rekommendationer. Vidare beslutade man att publicera en praxisundersökning som genomförts om hur kommunerna lever upp 9 kap. 9 § i LKBR avseende upplysningar om bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod.

Uppdateringen av RKR R2 Intäkter, innehåller förutom förtydliganden även följdändringar med anledning av tidigare i gjorda förändringar i RKR R5 Leasing. Den uppdaterade rekommendationen kan läsas på:

RKR-R2-Intakter_okt-23.pdf

Uppdateringen av RKR R4 Drift- och Investeringsredovisning innehåller jämfört med tidigare rekommendation ett tydligare krav på att rapporterna ska kunna kopplas till årsredovisningens övriga delar. Den uppdaterade rekommendationen kan läsas på:

RKR-R14-Drift-och-investeringsredovisning_okt-23.pdf

Praxisundersökningen om redovisning av bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod kan läsas på:

Praxisundersökning-bedömd-nyttjandeperiod-.pdf (rkr.se)

Övriga, under 2023, publicerade rekommendationer, informationer och idéskrifter:

RKR-R4-Materiella-anlaggningstillgangar.pdf

RKR-R5-Leasing_maj-2023.pdf

RKR-R20-Redovisning-av-kommunala-pensionsstiftelser.pdf

Resultatandel-i-HB-och-KB.pdf (rkr.se)

Sammanställda-räkenskaper-2-uppl_2023.pdf (rkr.se)