Ny rekommendation och ny information samt uppdatering av två gamla rekommendationer

Vid styrelsemötet den 16 november beslutade RKR:s styrelse om en ny rekommendation samt en ny information. Dessutom beslutade man om uppdatering av två gamla rekommendationer.

Information om redovisning av premier till kommuncaptive gäller omgående och kan laddas ned på följande länk:

Info-Premier-till-kommuncaptive.pdf (rkr.se)

Rekommendation RKR R19 Förråd, lager mm gäller från januari 2023, men tidigare tillämpning uppmuntras:

RKR-19-Forrad-lager-mm.pdf

Uppdateringen av RKR R4 gäller från januari 2023, men tidigare tillämpning uppmuntras:

RKR-R4-Materiella-anlaggningstillgangar_nov2022.pdf

Vad gäller uppdateringen av RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar, så gäller den från 2024. Tidigare tillämpning får ej ske förrän tidigast räkenskapsåret 2023:

RKR-R3-Immateriella-anlaggningstillganar_nov-2022.pdf

Uppdaterat konceptuellt ramverk

Det konceptuella ramverket har uppdaterats och anpassats till lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Den uppdaterade versionen går att ladda ned på:

Konceptuellt-ramverk-Oktober-2022.pdf (rkr.se)

Redovisning och klassificering av statsbidrag

Under våren 2021 beslutade riksdagen om statsbidrag avsedda för att på olika sätt stärka äldreomsorgen. Eftersom vi fått in många frågor om hur dessa bidrag ska redovisas, har vi valt att ta fram ett PM med vägledning om hur bidragen bör redovisas utifrån den normering som finns i RKR R2 Intäkter.

Detta PM går att ladda ned på följande länk:

Yttrande-Statsbidrag_intaktsredovisning-2022.pdf (rkr.se)

Rådet för kommunal redovisning (RKR) får in en rad frågor vad gäller klassificering av statsbidrag. Vi har försökt att samla svaren på de frågor vi får in i ett dokument vilket nu går att ladda ned här:

Klassificering-av-statsbidrag-2022.pdf (rkr.se)

Frågor och svar angående när förändringar av prognosparametrarna PBB och IBB ska beaktas i redovisningen

Bifogat finns en sammanställning av frågor och svar med anledning av förändringar av progonsparametrarna PBB och IBB:

Yttrande-Svar-pa-fragor-om-andrat-PBB-mm-2022.pdf (rkr.se)

Skrift om noter 

Vid styrelsemötet den 1 oktober 2021 beslutade styrelsen om att publicera en uppdaterad version av skriften Noter – exempel och kommentarer. Uppmärksamma läsare har påpekat borgensåtaganden bör redovisas i not 29 Övriga ansvarsförbindelser. Detta är helt korrekt, och en korrigering av noterna 27 och 29 har därför gjorts i skriften. En uppdaterad version av skriften går att ladda ned på:

Noter_ideskrift_-220121-reviderad.pdf (rkr.se)