Ny information om Beräkning och redovisning av balanskravsresultat

Med anledning av att lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft den 1 januari 2019, har frågor väckts om hur balanskravsresultatet framgent ska beräknas och redovisas. Med anledning av detta har RKR:s styrelse beslutat att publicera en ny information (november 2018) om hur beräkning och redovisning av balanskravsresultat ska ske när den nya lagen träder i kraft. Den nya informationen finns att ladda ned på:

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/Information-Balanskrav.pdf

 

Ny folder om politikernas ansvar för den kommunala redovisningen

RKR har låtit ta fram och skicka ut en ny folder som beskriver förtroendevaldas ansvar för den kommunala redovisningen. Vi hoppas att foldern kan komma till nytta i utbildning och information till såväl nytillträddas som mer erfarna politiker.

Foldern finns att ladda ned på:

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/Vilket_ansvar_har_politikernaWeb-18-11-13.pdf

Ny lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning  

En ny lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft den 1 januari 2019. RKR kommer under hösten att arbeta med att uppdatera och anpassa sina rekommendationer till den nya lagen. Lagtexten finns att läsa på:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018597-om-kommunal-bokforing-och_sfs-2018-597

Informationsfilmer om den nya lagen finns att se på SKL:s hemsida:

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/redovisning/nykommunalredovisningslag2019/informationsfilmeromnykommunalredovisningslag.19234.html