Uppdaterad rekommendation och nytt yttrande

Vid styrelsemötet i mars, beslutade styrelsen om uppdatering av rekommendation RKR R17 Delårsrapport samt om ett yttrande angående Ersättning från Naturvårdsverket angående kommunernas ansvar för förpackningsinsamling.

Den uppdaterade rekommendationen finns att ladda ned på:

RKR-R17-Delasrapport_mars-2024.pdf

Yttrandet finns att ladda ned på:

Yttrande_Ersattning-for-forpackningsinsamling.pdf (rkr.se)

Ändrade restriktioner för statsbidrag från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har gjort en ny tolkning av Regeringens beslut 2021-05-27, S2021/04601 (delvis) och Finansutskottets betänkande 2020/21:FiU46, vilket har meddelats berörda kommuner via ett brev daterat 2023-11-07. Den nya tolkningen innebär ändrade restriktioner avseende följande statsbidrag:

  • Minskad andel timanställda inom vård och omsorg om äldre. Detta bidrag ska successivt intäktsredovisas med en jämn fördelning från och med juli 2023 till och med december 2024.
  • Utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden. Det garanterade grundbeloppet ska intäktsredovisas med en jämn fördelning från och med januari 2023 till och med december 2024. Skillnaden mellan grundbeloppet och totalt tilldelade medel enligt Socialstyrelsens beslut intäktsredovisas från och med det att Socialstyrelsen meddelat beloppet (juni 2023) till och med december 2024.

Båda bidragen klassificeras som generella i den externa redovisningen.

Uppdaterad notskrift

RKR har nu publicerat en uppdaterad version av exempelskriften Noter – exempel och kommentarer. Skriften finns att ladda ned på:

Noter-2023-exempel-och-kommentarer.pdf (rkr.se)

Praxisundersökning

Praxisundersökning om hur kommunerna lever upp 9 kap. 9 § i LKBR avseende upplysningar om bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod:

Praxisundersökning-bedömd-nyttjandeperiod-.pdf (rkr.se)

Under 2023 publicerade rekommendationer, informationer och ideskrifter:

RKR-R2-Intakter_okt-23.pdf

RKR-R4-Materiella-anlaggningstillgangar.pdf

RKR-R5-Leasing_maj-2023.pdf

RKR-R14-Drift-och-investeringsredovisning_okt-23.pdf

RKR-R16-Sammanstallda-rakenskaper_december-2023.pdf

RKR-R20-Redovisning-av-kommunala-pensionsstiftelser.pdf

Resultatandel-i-HB-och-KB.pdf (rkr.se)

Sammanställda-räkenskaper-2-uppl_2023.pdf (rkr.se)

Redovisning-av-leasing-och-hyresavtal-2-uppl_2023.pdf (rkr.se)

 

 

Nya och reviderade rekommendationer och informationer

Vid styrelsemötet den 17 oktober beslutade styrelsen om två nya rekommendationer, RKR R14 Drift- och investeringsredovisning samt RKR R15 Förvaltningsberättelse. Vid samma möte beslutade styrelsen om att ge ut en reviderad version av RKR R2 Intäkter.

RKR R14 Drift- och investeringsredovisning

 RKR R15 Förvaltningsberättelse

RKR R2 Intäkter_Okt-19

 Med hänsyn till att beslut fattats sent under året har tillämpningstidpunkten av rekommendationerna skjutits fram. De tre beslutade rekommendationerna träder i kraft för räkenskapsåret 2020, men tidigare tillämpning uppmuntras.

Styrelsen beslutade också om att uppdatera tre informationer:

–    Tolkning och tillämpning av avstegsregeln

 –    Redovisning av försäkrings- och skadeståndsersättning m.m.

–    Redovisning av rivnings- och saneringsutgifter

 Någon ny samlingsvolym finns ännu ej publicerad och går följaktligen inte att beställa ännu. Tidigast i slutet av 2019 kommer en ny samlingsvolym att publiceras.

Nya och reviderade rekommendationer och informationer

Vid styrelsemötet den 17 oktober beslutade styrelsen om två nya rekommendationer, RKR R14 Drift- och investeringsredovisning samt RKR R15 Förvaltningsberättelse. Vid samma möte beslutade styrelsen om att ge ut en reviderad version av RKR R2 Intäkter.

RKR R14 Drift- och investeringsredovisning
RKR R15Förvalningsberättelse
RKR R2 Intäkter_Okt-19

Med hänsyn till att beslut fattats sent under året har tillämpningstidpunkten av rekommendationerna skjutits fram. De tre beslutade rekommendationerna träder i kraft för räkenskapsåret 2020, men tidigare tillämpning uppmuntras.

Styrelsen beslutade också om att uppdatera tre informationer:
– Tolkning och tillämpning av avstegsregeln
– Redovisning av försäkrings- och skadeståndsersättning m.m.
– Redovisning av rivnings- och saneringsutgifter

Någon ny samlingsvolym finns ännu ej publicerad och går följaktligen inte att beställa ännu. Tidigast i slutet av 2019 kommer en ny samlingsvolym att publiceras.

Ny Information från RKR

RKR har publicerat en ny Information i syfte att ge uppmärksamma viktiga poster – och därmed jämförelsetal – som måste justeras med anledning av ändrade redovisningsprinciper samt ge en praktisk vägledning om hur RKR R12 ska tillämpas i de finansiella rapporterna för 2019.

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/INFORMATION-Övergång-till-LKBR-Mars-2019.pdf

 

Nya rekommendationer från RKR

RKR har nu publicerat 14 nya rekommendationer. Ytterligare minst tre rekommendationer –
RKR R10 Pensioner,
RKR R14 Drift- och investeringsredovisning samt
RKR R15 Förvaltningsberättelse
– kommer att publiceras under året.

De nya rekommendationerna finns att ladda ned på:

https://www.rkr.se/dokument/rekommendtioner/rekommendationer-fr-o-m-2019-01-01/

Någon ny samlingsvolym finns ännu ej publicerad och går följaktligen inte att beställa ännu. Tidigast i slutet av 2019 kommer en ny samlingsvolym att publiceras.

Ny information om Beräkning och redovisning av balanskravsresultat

Med anledning av att lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft den 1 januari 2019, har frågor väckts om hur balanskravsresultatet framgent ska beräknas och redovisas. Med anledning av detta har RKR:s styrelse beslutat att publicera en ny information (november 2018) om hur beräkning och redovisning av balanskravsresultat ska ske när den nya lagen träder i kraft. Den nya informationen finns att ladda ned på:

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/Information-Balanskrav.pdf

 

Ny folder om politikernas ansvar för den kommunala redovisningen

RKR har låtit ta fram och skicka ut en ny folder som beskriver förtroendevaldas ansvar för den kommunala redovisningen. Vi hoppas att foldern kan komma till nytta i utbildning och information till såväl nytillträddas som mer erfarna politiker.

Foldern finns att ladda ned på:

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/Vilket_ansvar_har_politikernaWeb-18-11-13.pdf

Ny lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning  

En ny lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft den 1 januari 2019. RKR kommer under hösten att arbeta med att uppdatera och anpassa sina rekommendationer till den nya lagen. Lagtexten finns att läsa på:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018597-om-kommunal-bokforing-och_sfs-2018-597

Informationsfilmer om den nya lagen finns att se på SKL:s hemsida:

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/redovisning/nykommunalredovisningslag2019/informationsfilmeromnykommunalredovisningslag.19234.html

 

Regeringen föreslår ny lag om kommunal bokföring och redovisning

I en remiss som överlämnas till Lagrådet, föreslår regeringen en ny lag om kommunal bokföring och redovisning. Ladda ned och läs hela lagrådsremissen på:

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2018/01/en-andamalsenlig-kommunal-bokforing-och-redovisning/

Ny samlingsvolym

Den nya Samlingsvolym, med rekommendationer och informationer utgivna t.o.m. 2017-05-31, är nu färdig och går att beställa via RKR:s hemsida:

https://www.rkr.se/bestall-material/

Vid styrelsemötet den 24 maj, beslutade styrelsen att revidera rekommendationen om Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser. Den reviderade rekommendationen RKR 17.2, gäller fr.o.m. räkenskapsåret 2017. Vidare beslutade styrelsen att ge ut två nya informationer; en som behandlar Redovisning av överskottsmedel och en som behandlar Redovisning av kapitalförsäkringar till förmån för anställda och förtroendevalda.

RKR 17.2 Värdering av och upplysningar om pensionsförpliktelser:

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/Rekommendation_17.2.pdf

Redovisning av överskottsmedel:

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/INFORMATION-överskottsmedel.pdf

Redovisning av kapitalförsäkringar till förmån för anställda och förtroendevalda

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/INFORMATION-Kapitalförsäkring-till-förmån-för-anställda-och-förtroendevalda.pdf

 

Bokföringsnämnden har gjort ändringar i K3-regelverket avseende nedskrivning av tillgångar i kommunala företag:

http://www.bfn.se/sv/nyheter/andring-i-k3-regelverket-nedskrivning-av-tillgangar-i-kommunala-foretag

 

Ny Information om Redovisning av erhållna elcertifikat

Vid styrelsemötet den 27 maj, beslutade styrelsen om att ge ut en ny Information angående redovisning av erhållna elcertifikat. Den nya informationen finns att ladda ned på:
https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/INFORMATION-elcertifikat.pdf

Samlingsvolymen med rekommendationer och informationer t o m 2015 är nu tryckt och har distribuerats med två exemplar till respektive kommun och landsting. Fler exemplar kan beställas genom att fylla i uppgifter och trycka skicka på följande länk:
https://www.rkr.se/bestall-material/

KomReds betänkande – En ändamålsenlig kommunal redovisning – är nu färdig och ute på remiss:
http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2016/03/SOU-2016_24-webb.pdf

 

 

 

 

Yttrade om hur det tillfälliga stödet för att hantera den rådande flyktingsituationen bör redovisas

Vid ett extra styrelsemöte i december beslutade Rådet för kommunal redovisnings styrelse om att ge ut ett yttrande om redovisning och periodisering av statsbidrag som ges som tillfälligt stöd till kommuner och landsting för att hantera den rådande flyktingsituationen.

Yttrandet finns nu att ladda ned:

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/Yttrande-flyktingbidrag.pdf

Rådet för kommunal redovisnings styrelse har, vid styrelsemötet i oktober, beslutat att publicera en ny information om beräkning och redovisning av balanskravsresultat. Vidare beslutade men att revidera rekommendationerna 2 och 17.

Informationen finns nu att ladda ned:

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/INFORMATION-balanskravsresultat.pdf

och rekommendationerna finns att ladda ned på:

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/Rekommendation_2.2.pdf

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/Rekommendation_17.1.pdf

 

Ny information och reviderade rekommendationer

Rådet för kommunal redovisnings styrelse har, vid styrelsemötet i oktober, beslutat att publicera en ny information om beräkning och redovisning av balanskravsresultat. Vidare beslutade men att revidera rekommendationerna 2 och 17.

Informationen finns nu att ladda ned:

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/INFORMATION-balanskravsresultat.pdf

och rekommendationerna finns att ladda ned på:

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/Rekommendation_2.2.pdf

https://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/Rekommendation_17.1.pdf

RKR har för avsikt att inom de närmaste veckorna utkomma med ett yttrande om hur det tillfälliga stödet för att hantera den rådande flyktingsituationen bör redovisas.