Ny information och rekommendation på remiss

Vid styrelsemötet den 1 juni, beslutade styrelsen om en ny information om Aktieägartillskott till kommunala företag. Den nya informationen ersätter informationen Tillskott till kommunala företag från 2005. Den nya informationen finns att ladda ned på:

Aktieägartillskott till kommunala företag

Styrelsen beslutade även att publicera ett utkast till reviderad rekommendation avseende RKR R17 Delårsrapport. Missiv och utkast finns att ladda ned på:

Missiv

Utkast reviderad version av RKR R17 Delårsrapport

Synpunkter och förslag avseende utkastet kan mailas till RKRremiss@gmail.com, fram t.o.m. den 31 augusti 2020. Skicka gärna ert remissyttrande i Word-format.