Övrigt

Under denna rubrik hittar du övriga ärenden som behandlats av RKR samt diverse annan information.

Om du inte har Acrobat Reader, kan du hämta den senaste versionen av Acrobat Reader från Adobes hemsida.

 | 52 kB Apr 2014 Aktualitetsdagen, presentation av ramverksarbetet  | 371 kB Apr 2014 Aktualitetsdagen,Bokföringsnämnden, presentation K-projektet  | 18 kB Apr 2014 Brev till regeringen om redovisningsapekter på bidrag till statlig infrastruktur  | 243 kB Apr 2014 Enkätundersökning av 2006 års bokslut och årsredovisning i kommuner och landsting  | 73 kB Apr 2014 Hemställan om lagändring  | 266 kB Jan 2016 Kommentar till 2013 års praxisundersökning  | 97 kB Apr 2014 Kommunal redovisning - Vilket ansvar har politikerna?  | 56 kB Apr 2014 Nedskrivningar - diskussionsunderlag  | 140 kB Oct 2014 Praxisundersökning 2013 Värdering och klassificering  | 700 kB Apr 2014 Praxisundersökning 2007, PowerPointpresentation  | 443 kB Apr 2014 Praxisundersökning 2003 års bokslut  | 203 kB Apr 2014 Praxisundersökning 2008 års bokslut  | 2 MB Apr 2018 Rapport RKR uppfoljn komp avskr slutversion  | 133 kB Apr 2014 Redovisning av leasingavtal i kommuner och landsting - en praktisk handledning  | 28 kB Apr 2014 Redovisning för kommunalförbund  | 15 kB Apr 2014 Remissvar SOU 2009:21 Redovisning av kommunal medfinansiering  | 107 kB Apr 2014 Reply EUROSTAT consultation paper  | 145 kB Apr 2014 Sammanställning av remissyttranden Redovisning av finansiella tillgångar och finansiella skulder  | 157 kB Apr 2014 Sammanställning remissyttranden 19 Nedskrivningar  | 306 kB Apr 2014 Sammanställning remissyttranden 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser  | 150 kB Apr 2014 Sociala investeringar - Artikel i Kommunal ekonomi nr 6, 2012  | 33 kB Apr 2014 Svar på fråga angående de redovisningsmässiga konsekvenserna av de t nya pensionsavtalet KAP-KL  | 113 kB Apr 2014 Utgångspunkter för offentlig sektors redovisning - introduktion till en ramverksdiskussion  | 99 kB Apr 2014 Verksamhetsplan 2011  | 522 kB Dec 2014 Vägledning bokföring  | 117 kB Apr 2014 Yttrande med anledning av den återbäringsmodell som Kommuninvest infört fr. o . m. 2012  | 42 kB Apr 2014 Yttrande angående redovisning av konjunkturstöd  | 19 kB Apr 2014 Yttrande med anledning av att AFA Försäkring betalar tillbaka premier från 2007 och 2008  | 47 kB Apr 2014 Yttrande angående värdering av pensionsförpliktelser  | 55 kB Apr 2014 Yttrande med anledning av förändring av diskonteringsräntan i RIPS 07